− cele projektu: Projekt polega na wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej jaką jest zintegrowana platforma usług kurierskich, która zapewni realizację usług kurierskich na terenie lokalnym, ogólnokrajowym oraz europejskim w formule biznesowej B2B i B2C Projekt polega na implementacji systemowej 3 niezależnych modułów funkcjonalnych:

1. Giełda Transportowa – umożliwiał będzie zarządzanie podstawowymi obiektami logistyki transportu w postaci zapotrzebowań, dyspozycji i zleceń przewozu, w korelacji ze środkami i drogami transportu. W konsekwencji umożliwi to dysponowanie kompleksową informacją co do projekcji wykorzystania zasobów w różnych horyzontach czasowych.

2. Integrator Usług kurierskich - system będzie obejmował wszystkie najważniejsze elementy kooperacji Wnioskodawcy i współpracujących firm. Praca w zintegrowanym systemie zapewniającym kontrolę nad wszystkimi procesami współpracy w znaczący sposób podniesie wydajność i efektywność czasową, ograniczy występowanie potencjalnych błędów, umożliwi podniesienie jakości usług. Wdrożone narzędzia informatyczne będą stanowić jeden zintegrowany system, w którym organizacja pracy będzie uporządkowana przez definicje procesów biznesowych i zawarte w nich zadania. Zakłada się, że sam system budowany będzie w formule portalu internetowego, udostępnianego sieciowo.

3. Ekspresowe Przesyłki Miejskie - oferowanie natychmiastowych przesyłek na życzenie (on demand) realizowanych wewnątrz dużych miastach. Sieć kurierów będzie działała w oparciu o model kurierów ekspresowych. Główną ideą projektu jest stworzenie rozwiązania technologicznego, związanego z nowym kierunkiem rozwoju technologii internetowych, odpowiadającego zmieniającym się potrzebom sektora transportowego oraz osób i firm korzystających z ich usług.

− planowane efekty: Intencją jest transpozycja tradycyjnego procesu usługowego na informatyczny z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Rolą wnioskodawcy jest administrowanie systemem i prowizyjne pełnienie roli operatora modelu usługowego.

− wartość projektu: 602 700,00 PLN

− wkład Funduszy Europejskich: 388 000,00 PLN